Diều sáo mình giờ cũng điều khiển được rất độc đáo, các bạn đã thử chưa? \/

...