Hic... Bác Hải mất rồi hả anh? Ai đang có bộ sáo nào do chú làm là may mắn rồi...