Các diều thủ phía Bắc đang mùa gió đẹp nên chơi diều lâu với ngâm sáo qua đêm ác quá lại đang bị dân kêu than gòi