Người đẹp và diều quá độc đáo! Đăng tiếp lên đi nào! :D :D
Lượm được tấm này trên mạng :D (không biết đã được công bố chưa :)))


https://c1.staticflickr.com/1/617/21863032130_e057dd5c16_b.jpg
...