Nhìn diều của Thái Bình thanh thoát, nhẹ nhàng nhỉ! Thái Bình có dòng sáo chuông chạy 5 chỉ cũng rất đẹp và kỳ công :x