1. Bộ 7, sáo cái D86 - nải vải sơn ta, sáo Kiến Thụy. Giá: Đã bán. Ảnh:

2. Bộ 7, sáo cái D72 - chạy chỉ 3 + vảy cá, sáo quét dầu bóng để mộc theo hình thức truyền thống của Thủy Nguyên. Giá: Đã bán. Ảnh:

3. Bộ 7, sáo cái D64 - nải vải sơn ta, sáo Kiến Thụy. Giá: Đã bán. Ảnh:

Tất cả đều là sáo mình đang chơi, hình thức mới nguyên chưa sứt mẻ gì cả.