Danh sách những người được đề nghị phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân Ưu tú" đã được hoàn tất. Có 617 hồ sơ trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân Ưu tú".

Trong danh sách nghệ nhân được đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" lần thứ nhất, Hà Nội có 39 nghệ nhân, ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: ca trù, hát chèo, hát văn, cồng chiêng, nghệ thuật ẩm thực... Đây là những nghệ nhân có ít nhất 15 năm hoạt động và có nhiều cống hiến. Theo quan niệm mới về di sản của UNESCO đã