Không liên quan nhưng topic này để chúng ta đưa ra các quan điểm so sánh sự khác biệt giữa bộ sáo "chuông chùa", "hòa âm" và "còi tàu" .