Phim tài liệu: "Làng diều" - Ơi!!! Hải Phòng (Số 02)