Festival Diều Morro Bay ở California 2016 diễn ra trong 2 ngày 23/4 và 24/4: